REKRUTACJA DO LUBUSKICH WK OHP

ADRESACI WSPARCIA
OHP obejmuje wsparciem trzy grupy młodzieży:

 1. Młodzież w wieku 15-18 lat, mającą trudności w nauce, pragnącą uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. W tej grupie znajdują się młodzi ludzie, którzy z uwagi na bariery materialne i rodzinne nie mieli warunków do kontynuowania nauki, potrzebują instytucjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych i rodzinnych oraz możliwości wyrównania szans na udany start w dorosłe życie.
 2. Uczniów i studentów, którzy chcą podjąć pracę krótkoterminową lub sezonową.
 3. Młodzież w wieku 18-25 lat, nie posiadającą kwalifikacji zawodowych, bezrobotną, poszukującą pracy, potrzebującą wsparcia w zakresie:
 • poradnictwa zawodowego;
 • szkolenia zawodowego;
 • uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania;
 • pośrednictwa pracy.

OFERTA OHP
Lubuska WK OHP oferuje:

 • zdobycie wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego poprzez naukę w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz w Szkole Podstawowej dla Dorosłych;
 • zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez naukę w Szkole Branżowej I stopnia;
 • młodzieży zamiejscowej oferujemy możliwość zamieszkania w internatach (bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie) w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w: Zielonej Górze, Międzyrzeczu, Strzelcach Krajeńskich, Wiechlicach oraz w Nowej Soli;
 • przygotowanie zawodowe w formie zatrudnienia na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • wynagrodzenie za pracę wraz z pochodnymi.

Pozostałe jednostki bez zakwaterowania: 

 • Hufiec Pracy w Świebodzinie;
 • Hufiec Pracy w Żarach;
 • Hufiec Pracy w Krośnie Odrzańskim;
 • Hufiec Pracy w Lubsku;
 • Hufiec Pracy w Gorzowie Wlkp.;
 • Hufiec Pracy we Wschowie.

WYMAGANE DOKUMENTY
Rekrutacja odbywa się osobiście w wybranej jednostce OHP lub telefonicznie po złożeniu do jednostki następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do OHP;
 • kwestionariusz osobowy;
 • ostatnie świadectwo szkolne;
 • 1 fotografia legitymacyjna;
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego;
 • w przypadku uczestnika uzupełniającego kształcenie ogólne w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej niezbędna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe),
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie).

Dodatkowe dokumenty, które uczestnik OHP będzie zobligowany podpisać:

 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uczestnictwo w OHP;
 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w imprezach organizowanych przez OHP;
 • pisemna zgoda na wykorzystanie wizerunku;
 • pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Z KIM WSPÓŁPRACUJE OHP?
Współpracujemy z:

 • rodzicami młodzieży uczestniczącej w OHP;
 • pracodawcami;
 • instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz młodzieży;
 • jednostkami samorządu terytorialnego;
 • szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;
 • innymi osobami zainteresowanymi pomocą młodzieży lub współpracą z OHP.