Zmiany w rządzie

Mniejsza liczba resortów i nowi ministrowie – to główne zmiany w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Na wniosek szefa rządu prezydent Andrzej Duda powołał nowych członków Rady Ministrów.

Zmiany wprowadzone w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego to zmiany strukturalne. Do tej pory prace były prowadzone w 20 ministerstwach. Teraz ich liczba znacznie się zmniejszyła.

Dzięki zmianom i połączeniu niektórych obszarów w jedno ministerstwo, działania będą bardziej efektywne. A decyzje i rozwiązania będą podejmowane szybciej – co jest szczególnie ważne w dobie epidemii koronawirusa.

Nowi wicepremierzy

Do obecnego składu rządu dołączyło dwóch wiceprezesów Rady Ministrów – wicepremier Jarosław Kaczyński oraz wicepremier Jarosław Gowin. Ten ostatni objął także tekę w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Oprócz nich do grona wicepremierów weszli Jacek Sasin – minister aktywów państwowych oraz Piotr Gliński – minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego.

Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W 1976 r. obronił pracę doktorską. Po wydarzeniach czerwcowych w 1976 r., zaangażował się w działalność opozycyjną. Uczestniczył w wydarzeniach Sierpnia 1980 r. Organizował Solidarność w Warszawie i Białymstoku. Po 13 grudnia kontynuował konspiracyjną działalność związkową, w 1986 r. współredagował pismo „Głos”, współpracował z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarności”.

4 czerwca 1989 r. został senatorem RP z województwa elbląskiego, w lecie tego roku Lech Wałęsa powierzył mu wraz z Lechem Kaczyńskim rozmowy na temat powołania rządu z solidarnościowym premierem. Doprowadziły one do powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. W październiku 1989 r. został naczelnym redaktorem „Tygodnika Solidarność”. W 1990 r. założył Porozumienie Centrum i został jego prezesem. Na czele tej partii stał do 1998 r. a od 1999 r. był jej prezesem honorowym.

W 2001 r. wraz z Lechem Kaczyńskim powołał Prawo i Sprawiedliwość. W 2002 r., po wyborze Lecha Kaczyńskiego na prezydenta Warszawy został jej prezesem. W latach 1991–1993 i od 1997 r. jest posłem na Sejm RP. W latach 2006–2007 był Prezesem Rady Ministrów.

Wicepremier Jarosław Gowin w latach 2011-2013 pełnił funkcję ministra sprawiedliwości. Następnie w latach 2015-2020 był wicepremierem i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Od 2007 r. jest posłem na Sejm RP. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w Sejmie VII kadencji. Podczas pracy parlamentarnej pełnił funkcje: przewodniczącego Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej, przewodniczącego nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Wprowadził Konstytucję dla Nauki, czyli wielką systemową reformę szkolnictwa wyższego i nauki przeprowadzoną w szerokim dialogu ze środowiskiem akademickim, podwyżki dla nauczycieli akademickich i przełomowe zmiany w kształceniu doktorantów.

Na swoim koncie ma również dwie ustawy o innowacyjności, stanowiące impuls dla działalności B+R oraz programy skutecznie popularyzujące naukę dla dzieci i seniorów. Powołał Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Sieć Badawczą Łukasiewicz.

Zmiany w ministerstwach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Energia, gospodarka wodna oraz szeroko rozumiany klimat i środowisko, to zagadnienia którymi zajmie się nowoutworzony resort. Ministerstwo powstało w wyniku połączenia dwóch jednostek – Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Środowiska.

Nowym ministerstwem pokieruje minister Michał Kurtyka, który do tej pory stał na czele resortu klimatu.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Szerszy zakres kompetencji uzyskało Ministerstwo Rozwoju. Teraz obok kwestii związanych z budownictwem, gospodarką i turystyką, resort zajmie się także zagadnieniami dotyczącymi pracy. Do tej pory ten obszar znajdował się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozbudowanym resortem pokieruje wicepremier Jarosław Gowin, który zastąpił wicepremier Jadwigę Emilewicz.

Ministerstwo Infrastruktury

Obok transportu i łączności, Ministerstwo Infrastruktury zajmie się gospodarką morską, żeglugą śródlądową oraz wybranymi aspektami rybołówstwa. To zagadnienia, które do tej pory znajdowały się w resorcie kierowanym przez ministra Marka Gróbarczyka.

Na czele Ministerstwa Infrastruktury z rozszerzonym zakresem obowiązków stanął minister Andrzej Adamczyk.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kultura fizyczna to nowy obszar, który wszedł w zakres kompetencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowe zadania resort przejął od Ministerstwa Sportu. Tak jak dotychczas, resortem pokieruje wicepremier Piotr Gliński, który został powołany również na przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Kierownictwo nad resortem finansów oraz resortem funduszy i polityki regionalnej objął minister Tadeusz Kościński. Dzięki temu prace związane z budżetem krajowym, ale także rozwojem regionalnym i funduszami unijnymi będą mogły być prowadzone jeszcze sprawniej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nowym ministrem w resorcie rolnictwa został Grzegorz Puda. Zastąpił on na tym stanowisku ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Minister Grzegorz Puda ukończył studia z tytułem magistra-inżyniera z zakresu zootechniki na Akademii Rolniczej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą. W Polsce kilka lat pracował w jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Zanim objął mandat posła jako menedżer z powodzeniem rozwijał jedną z bielskich spółek. Był także wykładowcą akademickim.

Doświadczenie samorządowe zdobył m.in. jako koordynator w starostwie powiatowym i Radny Rady Miejskiej Bielska-Białej. Mandat radnego wykonywał niemal przez trzy kadencje, do czasu wyborów do Sejmu w 2015 r. Poseł VIII i IX kadencji. W Sejmie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz Sekretarza Sejmu.

15 lipca 2019 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju. Tę samą funkcję pełnił w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej, które powstało w wyniku przekształcenia ministerstwa inwestycji i rozwoju.

KPRM – nowe kompetencje, nowi ministrowie

Kwestie związane z cyfryzacją znajdą się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do czasu stosownych zmian ustawowych stanowisko ministra cyfryzacji będzie sprawował premier Mateusz Morawiecki. Dotychczasowy minister Marek Zagórski zajmie w KPRM stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za ten obszar.

Zmiana ma na celu przede wszystkim ściślejszą współpracę w zakresie cyfryzacji i lepszą koordynację działań w tym obszarze. Cyfryzacja jest kluczowa w budowaniu innowacyjnego i przyjaznego obywatelom państwa, w którym wiele usług jest dostępnych online, bez wychodzenia z domu. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w czasach pandemii.

Nowa struktura organizacyjna pozwoli na bezpośredni nadzór Prezesa Rady Ministrów nad tym obszarem i szybsze podejmowanie decyzji.

Prezydent Andrzej Duda powołał też dwóch nowych ministrów – członków Rady Ministrów: Michała Cieślaka i Michała Wójcika.

Minister – członek Rady Ministrów Michał Cieślak jest posłem na Sejm RP. Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Krakowie, uzyskując w 1999 r. stypendium naukowe, a w 2000 r. tytuł magistra inżyniera agroekonomii. W 2017 r. uzyskał dyplom Master of Business Administration.

W 2014 r. ubiegając się̨̨ o mandat radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego przedstawił koncepcję tworzenia Samorządowych Stref Inwestycyjnych. W latach 2008-2014 zasiadał w Krajowej Radzie Izb w Warszawie, gdzie reprezentował polskie organizacje w krajowych i ponadnarodowych gremiach.

W latach 2003 – 2004 wspólnie z MFWiL szkolił doradców odpowiedzialnych za przyszłe wdrażanie programów UE. W 2001 r. rozpoczął pracę w grupie BezPol, następnie prowadził własną działalność gospodarczą.

Minister – członek Rady Ministrów Michał Wójcik ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. W 2018 r. obronił doktorat na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Trzykrotnie wybrany na posła RP, trzykrotnie radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Minister w rządzie Beaty Szydło oraz w rządzie Mateusza Morawieckiego. W ministerstwie sprawiedliwości zajmował się m.in. sprawami ochrony praw dzieci.