Nowości w żużlu na sezon 2021

Opublikowano Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski na sezon 2021. Zapowiadane zmiany zostały wprowadzone w życie. Najważniejsze z nich to obowiązkowa obecność w składzie zawodnika do 24 roku życia i tylko jeden tzw. gość w zespole.

Najważniejsze nowości z Regulaminu DMP 2021:

W każdej drużynie pod numerem 1-5 lub 9-13 musi być zgłoszony jeden zawodnik krajowy lub obcokrajowiec do lat 24 (biorąc pod uwagę rok urodzenia). Zawodnik ten nie jest liczony do limitu zawodników polskich.

W każdej drużynie musi być zgłoszonych co najmniej 4 zawodników spełniających łącznie następujące kryteria:

  1. są zawodnikami krajowymi,
  2. nie posiadają licencji międzynarodowych wydanych przez inną FMN niż PZM,
  3. są zgłoszeni z numerami 1 -7 lub 9 -15

W składzie każdej drużyny może być zgłoszony jeden zawodnik biorący udział w danych zawodach jako „gość”. Może być zgłoszony wyłącznie w przypadku, gdy u co najmniej jednego zawodnika spośród pięciu z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu stwierdzony zostanie pozytywny wynik  na  obecność  koronowirusa  COVID-19.

Jeżeli  na  dwie  godziny  przed  zawodami  sędzia  i  komisarz  toru (w przypadku braku Jury Zawodów) lub całe Jury Zawodów jednogłośnie stwierdzą, że z winy organizatora nie ma możliwości przygotowania na zawody toru zgodnego z regulaminem, sędzia lub Jury Zawodów orzeka walkower na korzyść drużyny gości. 

Jeżeli mecz został przerwany ze względu na nieregulaminowy stan toru spowodowany warunkami atmosferycznymi, mecz uważa się za rozegrany, jeśli zakończyło się co najmniej 8 biegów w części zasadniczej lub co najmniej 12 biegów w części finałowej. Jeżeli mecz został  przerwany  z  innych  powodów, decyzję co  do  tego  meczu podejmie podmiot zarządzający według własnego uznania, kierując się dobrem  sportu,  zasadami: fair-play,  uczciwej  rywalizacji  sportowej  i sprawiedliwości.

Na każdy mecz części zasadniczej rozgrywek może zostać powołane Jury Zawodów oraz przeprowadza się obowiązkową kontrolę techniczną.

Na każdy mecz części finałowej rozgrywek powołuje się Jury Zawodów oraz przeprowadza się obowiązkową kontrolę techniczną.

Wykonuje się obowiązkowe badanie na obecność alkoholu w organizmie.

W  przypadku  wystąpienia  szczególnych  okoliczności  (np.  zdarzeń o charakterze siły wyższej lub innych nadzwyczajnych  okoliczności, utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie rozgrywek) podmiot zarządzający  może  zawiesić  lub  zakończyć  sezon  rozgrywkowy w dowolnym momencie, a także ustalić  kolejność  końcową  drużyn  w momencie takiego zakończenia sezonu.