Lubuskie dla młodych

Młodzi mają głos

Ustawę o możliwości tworzenia młodzieżowych rad gmin, powiatów i województw przyjął 20 kwietnia Sejm. Wg jej zapisów, rady mają mieć charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny – czyli będą miały inicjatywę ustawodawczą. Do zadań rady będzie należeć opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych na rzecz młodzieży i podejmowanie działań na rzecz młodzieży.

W Lubuskiem już od kilku lat działa sejmik młodzieżowy, który każdego roku podejmuje inny – ważny dla młodych temat. Młodzi podczas spotkań rozmawiają o tym, jak widzą przyszłość regionu i jak chcieliby aby wyglądał. Wskazują też na najważniejsze z ich punktu widzenia problemy. Dodatkowo młodzi zapraszani są także do debat i dyskusji o ważnych sprawach dla regionu.

Finansowe wsparcie dla młodych – zdolnych

Samorząd województwa lubuskiego podejmuje szereg działań dla młodych w regionie. Jedną z form wsparcia są różnego rodzaju stypendia: sportowe, naukowe, twórcze i artystyczne, stypendia na własny biznes, stypendia motywujące, a od trzech lat finansowany ze środków europejskich program stypendialny Lubuskie Talenty. Dodatkowo od  4 lat Lubuskie przyznaje stypendia studentom kierunków lekarskich oraz pielęgniarskich z całej Polski, którzy deklarują podjęcie zatrudnienia na terenie województwa lubuskiego (2 tys. zł miesięcznie dla przyszłych lekarzy i 1,2 tys. zł dla przyszłych pielęgniarek).

Oferta kształcenia szyta na miarę

Samorząd wspiera powstawanie nowych kierunków kształcenia. Mają one poprawić ofertę kształcenia i zachęcić młodych do związania się z Ziemią Lubuską. Dzięki staraniom marszałek Elżbiety Anny Polak na Uniwersytecie Zielonogórskim 6 lat temu powstał kierunek lekarski. Obecnie medycynę w Zielonej Górze studiuje 500 osób. W tym roku uczelnia wypuści pierwszych absolwentów tego kierunku. Od początku funkcjonowanie kierunku lekarskiego wspiera samorząd województwa – corocznie kwotą 3 mln zł. Łącznie więc na funkcjonowanie kierunku samorząd przeznaczył ponad 18 mln zł. Dzięki temu uczelnia zatrudnia obecnie ponad 200 pracowników naukowych, z tego prawie 40 profesorów. Oznacza to znaczne wzmocnienie potencjału. Dodatkowo samorząd finansuje stypendia dla przyszłych medyków, którzy swoją przyszłość zwiążą z lubuskimi lecznicami. Samorząd wsparł także szereg inwestycji z dostosowaniem infrastruktury szpitala i uczelni do potrzeb kształcenia lekarzy. Łącznie na kształcenie lekarzy samorząd przeznaczył do tej pory ponad 67 mln zł. Dzięki wsparciu samorządu na Uniwersytecie Zielonogórskim powstało także prawo i psychologia.Z myślą o podwyższeniu jakości kształcenia, w Gorzowie, na bazie PWSZ powstała akademia. Samorząd wsparł finansowo jej utworzenie, a następnie uruchomienie kierunku pielęgniarstwo. W celu stworzenia jeszcze szerszej oferty samorząd pomógł w uruchomieniu fizykoterapii i dietetyki na AWF w Gorzowie.

Samorząd wspiera także kształcenie na poziomie zawodowym. Za 172 mln zł przeprowadzona została rewolucja w tego typu szkołach, dzięki czemu młodzi mogą uczyć się w nowoczesnych salach.

Budżet na szalone pomysły

Do młodych skierowany jest także program Młodzi On-life oraz od 5 lat specjalny budżet, dzięki któremu młodzi mogą realizować swoje projekty. Od początku trwania programu Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy młodzieżowe łączna liczba złożonych wniosków wyniosła 1066, wniosków dofinansowanych – 455, a łączna kwota dofinansowania – 3 420 000zł. W tym roku na młodych czeka kolejny milion. Tegoroczna edycja LOIM nawiązuje aż do pięciu sfer aktywizacji uczestników zadań: promowania idei świadomości obywatelskiej, zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, ochrony środowiska, praworządności w państwie demokratycznym, przestrzegania praw człowieka oraz promowania wolontariatu. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 15 tys. zł.

Mateusz Trochanowski jest Wiceprzewodniczącym Młodych. Nowoczesnych w woj. Lubuskim, a Marta Jankowska ambasadorką Unijnego Dialogu Młodzieżowego w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych PROM i jest członkiem zarządu stowarzyszenia instytutu równości.